NewBooks

Số ngày sử dụng còn lại:

Thanh toán
Thanh toán
READING GATE
Dùng thử

※ 보이는 화면과 도서 사이즈가 맞지 않는 경우에는 새로고침을 해주세요.

Level K

Độ tuổi khuyến đọc: Học sinh tiểu học những năm đầu.

EB-KA-001
Alligator’s Apples
EB-KB-063
Strawberry Picking
EB-KC-310
Bunny and Bird are Best Friends
EB-KC-319
Colors All Around

Level 1

Độ tuổi khuyến đọc: Học sinh tiểu học những năm cuối.

EB-1A-202
Milly, Molly and the Mountain
EB-1B-310
All Except Winston
EB-1C-339
The Leaky Story
EB-1C-510
Transforming Is Tough

Level 2

Độ tuổi khuyến đọc: Học sinh trung học cơ sở

EB-2A-354
Young Wolf
EB-2A-501
A New Girl in School
EB-2B-331
Rita Rides Again
EB-2C-513
I Want to Be the King of Inventors!

Level 3

Độ tuổi khuyến đọc: học sinh trung học phổ thông

EB-3A-036
The Tree Virus: Part 1
EB-3B-033
Tooty's First Trip
EB-3B-310
The Two Gentlemen of Verona
EB-3C-448
Here Comes Hercules! 1
Donation Donation
GoChallenge GoChallenge ReadingKingClose